INFORMACE VZP č. 20/99 z 17.11.1999 

Doprava a náhrada cestovních nákladů
 
  Zákon č. 48/1997 Sb. v platném znění v dále uvedeném ustanovení uvádí: "§36" 
  ( 1 )Zdravotní pojišťovna hradí dopravu pojištěnce na území České republiky, 
popřípadě na území Slovenské republiky, pokud tak vyplývá z dohody mezi vládou České republiky a Slovenské republiky, do smluvního zdravotnického zařízení, ze smluvního zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do ústavu sociální péče, mezi smluvními zdravotnickými zařízeními a v rámci smluvního zdravotnického zařízení, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce podle vyjádření ošetřujícího lékaře, který tuto dopravu indikuje, neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby. Pokud k onemocnění došlo v místě přechodného pobytu, je doprava ze zdravotnického zařízení do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo přechodného pobytu, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduj e zdravotní stav pojištěnce. Doprava se provádí vozidly smluvní dopravní zdravotní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí dopravu pojištěnce, i dopravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu, jako dopravu pojištěnce. 
  ( 2 )Dopravu podle odstavce 1 hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající 
vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je schopno požadovanou zdravotní péči poskytnout." Pokud se pojištěnec, který má nárok na dopravu podle § 36, rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů." 
  Cestovní náklady k vyšetření do vzdálenějších míst je možno uhradit jen pokud stejné vyšetření není dostupné v nejbližším smluvním zdravotnickém zařízení. 
V případě, že pacient žádá vyšetření ve vzdálenějším zařízení zaplatí VZP pouze cestu do nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je může poskytnout zdravotní péči potřebného typu. Ošetřující lékař musí mít v dokumentaci doloženo, proč zvolil vzdálenější místo vyšetření, ev. dopravu osobním vozidlem, a plně zodpovídá za předpis dopravy. 
Tiskopisy "Příkaz ke zdravotnímu transportu " ( VZP-34/1999) i "Vyúčtování náhrady cestovních nákladů" soukromým vozidlem (VZP- 39/1999) musí splňovat všechny náležitosti dané platnou verzí "Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR (verze 6.0). 

U tiskopisu VZP-39/1999 upozorňujeme na vyplňování podle Metodiky (verze 6.0 a kapitoly 2.24 a 2.26) především na: - základní dg., ostatní dg. - kód náhrady 
- kam: stručný název nejbližšího zdravotnického zařízení v případě, že není 
nejbližší, tak proč 
- důvod k transportu: zdravotní indikace trans. a důvod schválení jízdy soukr. 
vozidlem a dále _na kolik cest je tiskopis vystaven nejvýše však l0 cest. 
- datum, razítko a podpis. 

Od 1.12.1999 bude agendu dopravy a náhrad cestovních nákladů zpracovávat paní Marcela Měcháčková. Případné dotazy a informace budou zodpovězeny na tel.: 0506/482 912 /VZP/. 
 
Problematika dopravy doprovodu pacienta
 
V měsíci dubnu proběhlo další jednání pracovní skupiny, která si dala za úkol blíže specifikovat pravidla pro indikaci doprovodů pacienta u zdravotních transportů. Na toto jednání byli přizváni i zástupci Asociace nestátních dopravních zdravotních služeb ČR. K problematice doprovodů byly přijaty tyto závěry: 
  Pojmy "doprovod" a "odborný dohled" nelze zaměňovat, neboť mají rozdílný význam a účel. 
  Pojem doprovod je definován vyhláškou MZ ČR č. 134/98 Sb.: "Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná." Dle současně platné Metodiky verze 6. 0 je doprovod blíže specifikován takto: "Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následné ošetření a vyšetření v SZZ." 
  Odborný dohled a nezbytná péče v průběhu převozu je součástí sazby za jeden km dle výše zmíněné vyhlášky a končí předáním pacienta SZZ. Odborný dohled a nezbytnou péči v průběhu transportu zajišťuje posádka vozidla v rozsahu požadované kvalifikace. 
  Indikující lékař má právo vznést požadavek na zajištění odborného dohledu a nezbytné péče v průběhu převozu s ohledem na kvalifikaci řidičů DZS. Tento požadavek musí být indikujícím lékařem při objednávání převozu blíže specifikován na dokladu VZP-34/1999 Příkaz ke zdravotnímu transportu. Tento odborný dohled musí být dopravní zdravotní službou zajištěn v rozsahu kvalifikace posádek sanitních vozidel. Pokud dopravní zdravotní služba není schopna tento požadavek splnit (např. všechny posádky jsou plně vytíženy v terénu, apod.), informuje indikujícího lékaře a navrhne náhradní řešení. Nedojde-li k přijatelné dohodě, o řešení rozhodne indikující lékař, který tuto skutečnost uvede do dokumentace pojištěnce, případně oznámí příslušné OP VZP. Pokud indikující lékař účelně rozhodne, že je třeba transport pacienta zajistit přítomností lékaře nebo zdravotní sestry v průběhu převozu a není nutná péče RZP, pak VZP uhradí dopravní zdravotní službě i dopravu těchto zdravotnických pracovníků, a to stejným způsobem jako doprovod. 

zpět