Tisková konference ČLK - ekonomická situace zdravotních pojišťoven

  Tiskové prohlášení předané novinářům na tiskové konferenci

 ČLK v posledních měsících dostává stížnosti soukromých ambulantních lékařů na fakt, že především VZP neproplácí provedenou péči v termínu, který je stanoven vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Platby se prodlužují o řadu dní až o dva měsíce, Řada soukromých ambulancí se tím dostává do ekonomických problémů druhotné platební neschopnosti a hrozí buď jejich zánik či masivní kampaň na přehlášení pacientů k jiným zdravotním pojišťovnám. Stejné problémy s prodlužováním splatnosti zaznamenala ČLK i mezi nemocnicemi, kde je s prodlením jak VZP, tak i Vojenská zdravotní pojišťovna což způsobuje nemocnicím vážné ekonomické problémy…

 ČLK je přesvědčena, že za finančními problémy VZP, ale i některých dalších pojišťoven -např. Vojenské jsou chyby v řízení těchto institucí. Zaznamenali jsme, že především VZP rezignovala na účinnou regulaci astronomického nárůstu nákladů na léky a materiál v mnoha zdravotnických zařízeních především lůžkového typu. VZP se zatím stavěla velice laxně k tvorbě sítě nákladné zdravotnické techniky. VZP utrácí každoročně stále více prostředků na různé ,,doplňkové" aktivity jakými jsou třeba - současná plakátová kampaň, rozesílání různých ,,nesmyslných" blahopřání, nebo příprava tisku ,,nových průkazek pojištěnců na dva roky" atp.

ČLK má pocit, že ve VZP nefunguje kontrolní mechanismus správní a dozorčí rady, neboť osoby účastné v těchto orgánech nenesou žádnou osobní odpovědnost za výsledek. Též nám připadá, že management se více zabývá ,,doplňkovými" aktivitami, než racionální kontrolou a spoluvytvářením systému zdravotní péče, což vede k jeho zadlužování.

  ČLK dále zaznamenala, že i vedení Vojenské zdravotní pojišťovny podporuje některé aktivity, o nichž nejsme přesvědčeni, že slouží systému veřejného zdravotního pojištění. Jde o nejasnosti okolo vzniku Nadace zdraví a o pobyty zajišťované cestovní kanceláří Egery Travel Agency s.r.o.

  ČLK se znovu důrazně obrátí na vedení ministerstva zdravotnictví a zdravotní výbor poslanecké sněmovny, aby se tyto orgány zasadily o důslednou kontrolu činnosti zdravotních pojišťoven, zvláště těch dvou výše jmenovaných. Za úvahu stojí i změny v managementech a změny v dozorčích a správních orgánech spolu se změnou zákona. ČLK požaduje, aby členové managementu a správních a dozorčích orgánů měli plnou osobní odpovědnost (ručili vlastním majetkem) a trestněprávní odpovědnost za hospodárné vynakládaní svěřených prostředků.

  Dále ČLK požaduje, aby ministerstvo zdravotnictví zjednalo urychleně nápravu v prodlevách plateb především od VZP, ale i od Vojenské zdravotní pojišťovny. Pokud nebude nalezeno urychleně jiné řešení, jsme pro zavedení nucené správy nad těmito institucemi.
Česká lékařská komora

 zpět