OVLIVNÍ ZVÝŠENÍ PLATŮ LÉKAŘŮ PÉČI 0 PACIENTY?

Většinu nemocnic v naší republice spravuje stát. Od měsíce dubna letošního roku platí zákon, podle kterého se lékařům výrazně zvedají jejich platy. Kde na mzdové navýšení ale nemocnice vezmou finanční prostředky? Nebudou brát peníze na úkor pacientů, na úkor zdokonalování a profesionality služeb, na úkor potřebných investic, nákupu kvalitních léků a přístrojů? Vláda schválila zákon o zvýšení platů, ale již ne navýšení rozpočtů jednotlivých nemocnic na osobní náklady. Vedení nemocnic bude muset umět navýšit příjmy tak, aby se nedostaly ještě do výraznějšího propadu než dosud. Málokterá nemocnice v celé republice totiž se svým naplánovaným a schváleným rozpočtem na konci roku končí v černých číslech. Obvyklejší jsou několikamilionové ztráty. Proč lékaři uzavírají dohody s distributory léků? Aby předepisovali a doporučovali právě ten dražší, přestože levnější je po stránce kvality srovnatelný? Proč se nakupují drahé přístroje, které nemocnice ani nepotřebují? Má z toho snad někdo zisky a provize? V rozpočtech velkých nemocnic se nějaký milion přece "utopí". Mají lékaři dostatečnou motivaci, aby pracovali poctivě, mají přiměřené finanční ohodnocení? Jsou nuceni okolnostmi, aby si "přivydělávali"? Řeší tento problém zákon o navýšení platů? Samotný zákon situaci zřejmě nevyřeší, na úroveň zdravotnictví západoevropských zemí tímto ještě nedosáhneme. Jak se se mzdovým navýšením vyrovnají jednotlivé nemocnice? Jak se postaví ke zvýšení lékařských platů vedení blanenské a boskovické nemocnice? Za blanenskou nemocnici na položené otázky odpověděl ředitel Ing. Ivan Kozák, za boskovickou nemocnici prim. MUDr. Jan Krejsta, ředitel zdravotní péče.

  BLANSKO: 
V blanenské nemocnici je na pozici ředitele již dva a půl roku Ing. Kozák. V době jeho nástupu hrozilo nemocnici uzavření, které se mu podařilo odvrátit. Nejen to, za dané období byla realizována řada investic a oprav, které vedly k vyšší profesionalizaci služeb. V loňském roce dokonce vykázala blanenská nemocnice nejlepší ekonomický výsledek z celé České republiky. Platy lékařů se zvedly na celostátní průměr.

Budete dle schváleného zákona zvyšovat mzdy lékařům?
Navýšení mezd proběhne dle zákona i u nás, stejně jako v ostatních státních nemocnicích. Navýšení osobních nákladů rozhodně nepocítí pacienti na samotné péči. Pouze na nemocnici bude, jakým způsobem finanční prostředky získá, bude potřeba zvýšit příjmy nemocnice. Nemocnice si na toto navýšení platů bude muset vydělat. Časovým řešením je částečné posouvání termínů splatností. Stát zajistil 6% zálohové navýšení plateb od zdravotních pojišťoven, ale kdy a jestli vůbec nemocnice tyto peníze fyzicky budou mít, je otázkou navýšení výběru pojistného v roce 2002. V závislosti na povinném usměrňování mezd byla realizována restrukturalizace tvorby pohyblivé části mzdy. Celkový objem zvýšení mezd tak byl v absolutních číslech realizován ve výši 90 %, zbývajících 10%  bude započteno jako motivační nástroj. V případě, že k 31. prosinci 2002 vykáže nemocnice kladný hospodářský výsledek v minimálně této výši, bude zbývající částka zaměstnancům vyplacena formou mimořádných odměn.

Nemohu ale nezmínit fakt, že za dobu mého působení na místě ředitele blanenské nemocnice, tj. dva a půl roku, došlo k cca 50% navýšení platů. Lékaři se tak dostali se svými platy na celorepublikový průměr. V roce 2001 byl průměrný plat lékaře blanenské nemocnice 27 355 Kč a k 1. 3. 2002 došlo již k uvedenému dalšímu navýšení mezd.

Jakou má nemocnice lůžkovou kapacitu a jaké je vytížení nemocnice? Kolik má zaměstnanců?
Celková kapacita lůžkových oddělení je 213, obložnost je asi 90 %. Celkový počet zaměstnanců je 342.

Jaké investice plánujete? Nebudou tyto výdaje ochuzeny o peníze vydané na mzdy?
V současné době probíhá za nepřetržitého provozu rekonstrukce dialýzy v celkové hodnotě 7 mil. Kč z provozních prostředků nemocnice, jež bude ukončena do 30. 6. 2002. Je na úrovni resortu odsouhlasena rekonstrukce suterénu k účelům rehabilitace a vodoléčby, kde parlament schválil dotaci ve výši 13 milionů korun na první etapu. Celá akce bude rozdělena do dvou etap. V první etapě bude proinvestována již zmíněná dotace, do zbudovaného a opraveného suterénu bude přemístěna stávající vodoléčba z lázní, další práce a úpravy budou probíhat za provozu již zde. Celá akce by měla být zahájena v červenci letošního roku a ukončení obou etap je plánováno do roku příštího.

Od 8. dubna jste převedli využívání CT přístroje na celodenní provoz. Proč? Byly důvodem dlouhé čekací doby pacientů?
Nepřetržitý provoz byl zaveden po přibližně půlročním náběhovém období, jak po kvalitativní tak i kvantitativní stránce. Jeho zavedení bylo nezbytné vzhledem k odbornému zabezpečení blanenské nemocnice, zvláště v oblasti cévních mozkových příhod.

BOSKOVICE: 
Boskovická nemocnice prošla od roku 1958, kdy byla slavnostně otevřena, řadou změn. V současnosti je vlastníkem nemovitosti Město Boskovice, provozovatelem je akciová společnost IN Boskovice. Ve funkci generálního ředitele je Ing. Pavel Barot a ředitelem zdravotní péče je Prim. MUDr. Jan Krejsta, který zodpověděl naše otázky.

Dodržíte zákonné navýšení mezd lékařů? 
Nemocnice v Boskovicích je nestátní zdravotnické zařízení, které postupuje podle zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, nikoliv zákonem č. 143/1992 Sb. o platech a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, který platí ve státních nemocnicích.

Neohrozí navýšení mezd kvalitu poskytovaných služeb?
Navyšování mezd v našem zdravotnickém zařízení je ovlivňováno ekonomickými možnostmi. V minulém roce došlo k navýšení o 12 %, nikoliv tarifních mezd, které jsou jen částí platů, ale smluvních mezd. Probíhá kontinuálně s přihlédnutím na výkonnost a hospodárnost jednotlivých provozů, tak, aby nedocházelo k významnému deficitu mezi průměrnou mzdou v našem zařízení a ostatními okresními nemocnicemi našeho typu.

Jaká je průměrná mzda lékařů a specializovaného zdravotnického personálu?
Průměrná mzda n lékařů v r. 2000 byla cca 24 SOOKČ, průměrná mzda k 31. 12. 2001 byla u lékařů - cca 28 tis. Kč, u SZP - cca 11 900 Kč.

Jaká je lůžková kapacita a jaké je vytížení nemocnice?
Lůžková kapacita je 320 lůžek, průměrná obložnost je 80 %, počet ošetřovacích dnů - 90 015, průměrná.ošetřovací doba -7,3 dnů.

Jaké investiční akce očekáváte?
Plánované investice z vlastních zdrojů nemocnice budou patrně do 10 mil. Kč. Rozsah investic je ovlivněn navyšováním osobních nákladů.
Kateřina Dorňáková  DVOJENOVINY 18.4.2002

                                                       zpět